Which Anime Characters are the Best of All Time?

2 years ago 0 0 Animal Lover and Anime Lover, I was wondering which anime characters were the best of all time?

Please add your answers to this poll and help me make my list.

Please let me know what your favourite anime characters are, if they are not on the list.

1.

Yurikuma, Shizuku 2.

Kaze, Kouta 3.

Tsubasa, Shio 4.

Shizuru, Shinku 5.

Ayanami, Yumiko 6.

Kiriha, Kagari 7.

Yumikiri, Shino 8.

Yuka, Kagami 9.

Minami, Chika 10.

Iori, Tatsuya 11.

Kurama, Yuka 12.

Aoi, Aya 13.

Ako, Hana 14.

Shouji, Mio 15.

Hinata, Hinako 16.

Hana, Hina 17.

Kurumi, Hinata 18.

Kaguya, Yuzuki 19.

Kururi, Hinami 20.

Aoba, Natsuki 21.

Ikkaku, Yui 22.

Kagami, Kagurado 23.

Kagura, Kagura 24.

Mio, Miku 25.

Shinshi, Minami 26.

Yui, Yuki 27.

Yusa, Naru 28.

Shiki, Mikiko 29.

Kaguramaru, Kaguras 30.

Yume, Yume 31.

Yuki, Yuna 32.

Naru, Yama 33.

Kaku, Miho 34.

Kururamaru (Miku), Minami 35.

Minika, Minori 36.

Tetsuya, Mikami 37.

Yuri, Minos 38.

Minori, Minasuki 39.

Minamoto, Kami 40.

Nao, Nao 41.

Kurumuramaru 2 years previously 0 0 0